Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Η εταιρεία ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων που διαχειρίζεται, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων.

Το ΣΔΑΤ αφορά στην εγκατάσταση της εταιρείας στην Λεωφόρο Κηφισού 157-159 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η εφαρμογή του ΣΔΑΤ ορίζεται στους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των υλικών. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων είναι η «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Εφαρμόζεται και στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία, τόσο για τις προμήθειες, όσο και για τις διανομές. Παράλληλα το ΣΔΑΤ εφαρμόζεται και σε όλους εκείνους τους περιβάλλοντες με την αποθήκη χώρους που θεωρούνται ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και εφαρμογή ΣΔΑΤ, η εταιρεία ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ καταγράφει σαφείς, μετρήσιμους και κατανοητούς στόχους για τους οποίους η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας δεσμεύονται, προκειμένου να αναπτύξει και να τεκμηριώσει την πολιτική ασφάλειας τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί θα εστιάζονται :

  • Στην παράδοση των προϊόντων της σε άριστη κατάσταση που να πληρούν τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και των προδιαγραφών που έχει θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία.

  • Στη διαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων

  • Στην εξασφάλιση καταλλήλων μέσων και πόρων

  • Στη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων της

  • Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στη μείωση των παραπόνων τους

  • Στη συστηματική παρακολούθηση των προμηθευτών της

  • Στους συντονισμένους και εμπεριστατωμένους ποιοτικούς ελέγχους καθώς και στην καλυτέρευση των συνθηκών υγιεινής & ασφάλειας σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της

  • Στον εντοπισμό και μελέτη των μη συμμορφώσεων και κατά συνέπεια στην εφαρμογή προληπτικών & διορθωτικών ενεργειών

Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων της ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ ΑΕ όπως αυτή διαμορφώνεται από τον Συντονιστή Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων, ανασκοπείται ετησίως ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της, κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας στην εταιρεία.

TOP