The F Certificates

Στην FOTOLIO αναλύουμε με λεπτομέρεια τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου, έτσι ώστε κάθε προϊόν που εκτυπώνουμε να αποδεικνύει το πάθος μας για την τελειότητα. Εργαζόμαστε για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος και σε αυτή την κατεύθυνση βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι πιο σύγχρονες προδιαγραφές και εσείς να αποκτήσετε πρόσβαση σε παραγωγές υψηλής Ποιότητας.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, EMAS και FSC, ενώ διασφαλίζει την Ποιότητα με άρτια καταρτισμένο Τεχνικό Τμήμα, online σύστημα παρακολούθησης και έγκρισης έργων και Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων.

Όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης της Ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριος στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.

TUV 9001 1

ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 προβλέπει ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών, τα οποία τηρούνται και ελέγχονται σε ετήσια βάση από αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών.

Η FOTOLIO, πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001:2015 διασφαλίζει τους πελάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ποιότητα των προϊόντων της και επιδιώκει ταυτόχρονα την συνεχή αύξηση της ικανοποίησης τους.

ΕΛΟΤ 1435:2009

Παράλληλα με το ISO 9001:2015 έχουμε διαπιστευθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 που αφορά την ικανότητά μας να παρέχουμε με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας.

TUV 22000 1

ISO 22000:2018 (HACCP)

Το ISO 22000:2018 (HACCP) αποτελεί την διαβεβαίωση ότι η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, με σκοπό την παροχή προϊόντων, τα οποία – σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση – είναι ασφαλή για τον καταναλωτή. Σύμφωνα με το ISO 22000:2018 θεσμοθετούνται διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν απαρέγκλιτα την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία και πραγματοποιούνται ετήσιοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα για την πιστή εφαρμογή αυτών.

Στην FOTOLIO προχωρήσαμε στην πιστοποίηση κατά ISO 22000:2018 κυρίως λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων μας στην κατασκευή προϊόντων που σχετίζονται με τα τρόφιμα (κατασκευή χάρτινων συσκευασιών για τρόφιμα), καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ISO ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.iso.org/iso/home.html ενώ για τα πιστοποιητικά της εταιρείας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας.

TUV 14001 1

ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 αποτελεί την απόδειξη επιτυχούς εφαρμογής ενός δομημένου Συστήματος Διαχείρισης της αλληλεπίδρασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας με το περιβάλλον, με σκοπό την επίτευξη μιας ουσιαστικής περιβαλλοντικής επίδοσης, συμβατής με την πολιτική και τους στόχους της εταιρείας. Κύριος στόχος του προτύπου αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών.

Η εταιρεία προχώρησε στην υιοθέτηση του συστήματος ISO 14001:2015, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής, με σκοπό να εφαρμόζει κάθε δυνατή πρακτική η οποία συμβάλει στην φιλικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος. Η FOTOLIO έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σχεδόν το σύνολο των Α’ υλών και των υλικών, τα οποία χρησιμοποιούνται, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στα γραφεία της, ενώ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, με επενδύσεις σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Επιπροσθέτως η εταιρεία επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά και να υποστηρίζει δραστηριότητες κυρίως μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι οποίες έχουν δράσεις σχετικές με το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, ευαισθητοποιώντας παράλληλα το προσωπικό και τους πελάτες της.

FSC C130733 Promotional with text Portrait WhiteOnGreen r Greek

FSC Chain of Custody

Το FSC® (Forest Stewardship Council) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1993 για να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών μέσα από τη βιώσιμη δασοκομία. Η αποστολή του Forest Stewardship Council είναι η προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών του πλανήτη.

Η FOTOLIO αποτελεί μέλος της Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης. Η πιστοποίηση σύμφωνα με το FSC® αποτελεί την συνέχεια των προσπαθειών της εταιρείας, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζει, προκειμένου η παραγωγική της δραστηριότητα να έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα απέναντι στο περιβάλλον και στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Έτσι λοιπόν κάθε πελάτης που επιλέγει να παράξει πιστοποιημένο προϊόν κατά FSC® συμμετέχει έμμεσα & ενεργά στην συνολική προσπάθεια για την κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό FSC® ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.fsc.org, ενώ το πιστοποιητικό της εταιρείας μας μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/l9yeZL

Sedex member mark

SEDEX – SMETA 4 Pillars

Το SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange Database) είναι μία διεθνής πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με την ηθική και αειφόρο παραγωγή στην εφοδιαστική αλυσίδα και αποσκοπεί στη βελτίωση των εταιρικών πρακτικών που εφαρμόζονται και επηρεάζουν τους εργαζόμενους, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο εν γένει. Αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα το Λονδίνο, που αριθμεί περισσότερα από 27.000 μέλη, έχει παρουσία σε 150 χώρες παγκοσμίως και στον οποίο συμμετέχουν επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

Οι τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η πιστοποίηση των μελών του, όπως και η Fotolio, είναι:

  • Safety and Health (Ασφάλεια και Υγεία)

  • Environment (Περιβάλλον)

  • Labor Conditions (Εργασιακές συνθήκες)

  • Business Integrity (Επιχειρηματική ακεραιότητα)

Από το 2019 η Fotolio αποτελεί μέλος του οργανισμού SEDEX έχοντας λάβει την πιστοποίηση SMETA 4 Pillars, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία είναι σε θέση να αποδεικνύει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ότι σέβεται τις αρχές της ηθικής και της κοινωνικά αειφόρου παραγωγής.

Η επιθεώρηση – πιστοποίηση έγινε για λογαριασμό της NESTLE, ώστε η FOTOLIO να καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος: « Nestle Responsible Sourcing Audit Program».

Ένα newsletter για εσάς!
Με νέα, χρήσιμες πληροφορίες, χρηστικά άρθρα και ειδικά αφιερώματα.

Εγγραφείτε σήμερα και γίνετε μέρος της δημιουργικής Κοινότητας της FOTOLIO :-)

Εγγραφείτε στο Newsletter

TOP