ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στην ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων πελατών και στην καταξίωσή της μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου υπηρεσιών.

Η επιχείρησή μας ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και λειτουργεί θετικά και αποτελεσματικά, εξελίσσεται διαρκώς και ισχυροποιεί το κύρος της δραστηριότητάς της.

Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που λαμβάνουν υπόψη τους τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 – GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται για:

 1. Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
 2. Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
 3. Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματά της.
 4. Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της επιχείρησης.
 5. Την προστασία της επένδυσής της σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
 6. Τη συνεχή βελτίωση των Διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, της αποτελεσματικότητάς τους και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Είναι σημαντικό για την ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη των Διαδικασιών Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

 1. Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών της, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 2. Για τους σκοπούς της παρούσας η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
 3. Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.
 4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
 5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία.
 6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.
 7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το www.fotolio.gr και το languages.fotolio.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο μας, καθώς και για την αποστολή των Newsletter, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.
 8. Με το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.
 9. Για κάθε σχετική ενημέρωση και επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών της εταιρείας μας στο [email protected].

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

TOP