Ανακοινώσεις

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 19/10/2023

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 13η Νοεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην  οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενόψει λήξης της θητείας αυτού. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 13/09/2023

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 5η Οκτωβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην  οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Δημιουργία αποθεματικού για τις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο επενδυτικό σχέδιο Ν.3908/2011.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12/10/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 30/05/2023

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 21η Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην  οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2022-31/12/2022.
 3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023.
 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2022-31/12/2022 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023.

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 01/08/2022

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2021-31/12/2021.

3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.

5. Κάλυψη ίδιας συμμετοχής για το επενδυτικό σχέδιο Ν.3908/2011 κατά 35% επί του της συνολικής επένδυσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 08/09/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

04/08/2021 Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 3 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020.

3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020- 31/12/2020 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021.

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

6. Απόφαση εξαγοράς ιδίων μετοχών εταιρείας ή διαγραφής αυτών

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»
Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική
Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29 η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον νέο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α ́ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019-31/12/2019.

3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020.

5. Απόφαση εξαγοράς ιδίων μετοχών εταιρείας ή διαγραφής αυτών

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην  οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018.
 3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
 5. Εξαγορά από την εταιρεία των μετοχών του μετόχου κ. Παπαναγιώτου Σπυρίδωνα λόγω αποχώρησης του από την εταιρεία, ή και οποιουδήποτε άλλου μετόχου.
 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ανακοίνωση σε μορφή pdf

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 16η Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Κηφισού 157-159 – Αγ. Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.

 3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 07/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοίνωση σε μορφή PDF

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 86002202000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι εις την κατά νόμο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ.Κηφισού 157-159 – Αγ.Ιωάννη Ρέντη – όπου και η έδρα της εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 μετά της επ’ αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017.
 3. Μη εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017- 31/12/2017 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υπαβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοίνωση σε μορφή PDF

TOP