Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Διοίκηση της εταιρείας ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ Α.Ε. καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική για τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω των προϊόντων της στις Εργασίες: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ & ΚΥΤΙΟΠΟΪΑ και εξασφαλίζει ότι:

 1. η περιβαλλοντική πολιτική είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών της,

 2. περιλαμβάνει δέσμευση για διαρκή βελτίωση και αποφυγή ρύπανσης

 3. περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση προς τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και ως προς όλες τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες ενυπόγραφα έχει αποδεχθεί

 4. παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων

 5. είναι τεκμηριωμένη (όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια), εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους όσους εργάζονται στην εταιρεία ή για την εταιρεία.

 6. είναι σε συμφωνία με την πολιτική ποιότητας της εταιρείας

 7. είναι διαθέσιμη στο κοινό, δηλαδή σε οποιονδήποτε, φορέα, οργανισμό, πελάτη, προμηθευτή, εταιρείες με τις οποίες γειτνιάζει κλπ.

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζει στη:

 • Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων

 • Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων: προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης

 • Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αξιοποίηση

 • Εξασφάλιση της καλής ποιότητας του αέρα στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος

 • Επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001:2004 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στο περιβάλλον και δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση για συνεχή βελτίωση και αποφυγή της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

TOP