Κοινωνική Πολιτική

Στην ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. πιστεύουμε ότι η εταιρική ευθύνη είναι απαραίτητη για την επιχειρηματική επιτυχία και είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και λοιπών μερών. Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. αναμένει από κάθε μέλος του προσωπικού να αναλάβει την ατομική ευθύνη για την απόδοσή του και να συνεργαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο χώρος εργασίας μας

Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. επιδιώκει την καλύτερη πρακτική στον τομέα της εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, καθώς και την υιοθέτηση προτύπων απασχόλησης.

Στόχος μας είναι να προσλάβουμε εργατικό δυναμικό που να ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία των πελατών μας και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι πολιτικές μας για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για ίσες ευκαιρίες, αποσκοπούν στην προσέλκυση και διατήρηση ατόμων υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τη θρησκεία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τη φυλή, την εθνότητα, την εθνικότητα ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να ενεργούν με ειλικρίνεια, σεβασμό, σύμφωνα με την Πολιτική Ηθικής στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Εταιρεία δεν ανέχεται οποιασδήποτε μορφής κακή μεταχείριση ή παρενόχληση και θα διερευνήσει με επιμέλεια και θα αναλάβει δράση εναντίον οποιωνδήποτε καταγγελιών σε αυτήν. Επίσης, η πολιτική της εταιρείας είναι να παρέχει ένα ασφαλές χώρο εργασίας και να προσφέρει βοήθεια σε εργαζόμενους για να ξεπεράσουν οποιαδήποτε εξάρτηση ή άλλη ασθένεια που επηρεάζει τη δουλειά τους. Μεταξύ άλλων, προσφέρεται ευέλικτη εργασία που επιτρέπει στα άτομα να εξισορροπούν τις ανάγκες της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

Στην ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική εμπλοκή των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων. Αξιολογούμε τις εκτιμήσεις των εργαζομένων και τους συμβουλεύουμε ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι πολιτική μας να παρέχουμε ίση κατάρτιση σε όλο το προσωπικό για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και την ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα στην εταιρεία, να διερευνήσουμε αντικειμενικά, μέσω της εκτίμησης της απόδοσης, ευκαιρίες για την εξέλιξη των εργαζομένων. Με ανταγωνιστικούς και δίκαιους μισθούς με βάση τις δεξιότητες και τις ατομικές συνεισφορές, στοχεύουμε στη βελτίωση της δικαιοσύνης στο χώρο εργασίας, της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων.

Αλυσίδα αξίας

Δεσμευόμαστε για την ηθική συμπεριφορά στο σύνολο της εταιρείας μας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με την Πολιτική Δεοντολογίας σε όλες τις συναλλαγές με προμηθευτές, πελάτες ή ανταγωνιστές. Η πολιτική της ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. είναι να αποφύγει την εμφάνιση ευνοιοκρατίας, καθώς πιστεύουμε ότι οι επιχειρηματικές αποφάσεις των πελατών και των προμηθευτών πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση την ποιότητα, την υπηρεσία, την τιμή και άλλους ανταγωνιστικούς παράγοντες.

Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. διασφαλίζει ότι όλοι οι προμηθευτές συμμορφώνονται με την πολιτική δεοντολογίας της Εταιρείας και εκτελούν όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, σύμφωνα με το πρότυπο προμηθευτών ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε., οι προμηθευτές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν παράγονται αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αναγκαστική εργασία, καταπίεση ή καταδίκη ή εργασία ανθρώπων που παραβιάζουν τους νόμους τη χώρας παραγωγής, ιδίως όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία εργασίας, τον κατώτατο μισθό και την υπερωριακή απασχόληση.

Η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. δεσμεύεται να αντιμετωπίζει δίκαια και ειλικρινά όλους τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους με σαφείς όρους δέσμευσης, δίκαιοι και εύλογοι σε σχέση με αυτούς που προσφέρουν παρόμοιες εταιρείες. Δεσμεύεται επίσης για την αποτελεσματική συνεργασία με τους πελάτες. Οι διαδικασίες αξιολόγησης ικανοποίησης των πελατών διασφαλίζουν ότι αξιολογούμε τα σχόλια των πελατών μας για να αλλάξουμε θετικά τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας τρίτων. Είναι επίσης η πολιτική μας να αντιμετωπίζουμε τους πελάτες με έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ειλικρινή τρόπο που να διασφαλίζει ότι ανταποκρινόμαστε ή υπερκαλύπτουμε τις προσδοκίες των πελατών, ενεργώντας δίκαια χωρίς προτιμησιακούς όρους συναλλαγών ή άλλη μεταχείριση κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και για την ακρίβεια των εγγράφων που υποστηρίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος. Η πολιτική της ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. είναι να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους περί ανταγωνισμού και εμπορίου και να χρησιμοποιεί μόνο δεοντολογικές μεθόδους για την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Περιβάλλον

Διασφαλίζουμε ότι κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας διεξάγεται σύμφωνα με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές. Αυτό θα επιτευχθεί με:

  • Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας.
  • Μείωση της δημιουργίας αποβλήτων με την υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών λειτουργίας και με την ανακύκλωση υλικών όποτε είναι πρακτικά εφικτό.
  • Εξασφάλιση ότι όλα τα απόβλητα απορρίπτονται με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο
  • Επενδύοντας σε νέα μηχανήματα και στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών που έχουν βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.
  • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το συλλογικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι βελτιώνουμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συνολικών δραστηριοτήτων μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με αυτήν την πολιτική, η ΦΩΤΟΛΙΟ Α.Ε. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την προστασία του περιβάλλοντος και δεσμεύεται για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της.

TOP