Κώδικας Δεοντολογίας

Προοίμιο

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους καθώς και την επαγγελματική συμπεριφορά όλων των εργαζομένων της εταιρείας. Γνώμονας για τη δημιουργία του Κώδικα είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχει και τα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς που έχουν υιοθετηθεί για τις ανάγκες της λειτουργίας της εταιρείας. Ο Κώδικας απευθύνεται, αφορά και δεσμεύει το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, υφιστάμενο και νέο το οποίο αυτομάτως υπάγεται στον κανονισμό με την υπογραφή οποιασδήποτε μορφής σύμβασης εργασίας. Ο Κώδικας οριοθετεί την καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά των εργαζομένων και συνιστά ένα βασικό εγχειρίδιο κανόνων αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ των εργαζομένων και αυτών έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύει για όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας της Εταιρείας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους

Η Διοίκηση της εταιρείας λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους Εργαζόμενους και δεσμεύεται για την δημιουργία και την διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση. Προωθεί ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και υιοθετεί πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης, όπως εκάστοτε ορίζει η εργατική νομοθεσία, που βασίζονται στις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο, την υπηκοότητα, το χρώμα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την καταγωγή ή τη σωματική ικανότητα και τα νόμιμα ηλικιακά όρια απασχόλησης. Παρέχει ένα χώρο εργασίας που ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και επιτυγχάνει την υπεροχή μέσω προσέλκυσης και διακράτησης ανθρώπων με γνώσεις και αξίες. Συμμορφώνεται με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία, διαφυλάττοντας το απόρρητο των αρχείων των εργαζομένων και επιτρέποντας στα εκάστοτε εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τα αρχεία μόνο για νόμιμους σκοπούς που αφορούν και σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς

Επιχειρηματική ηθική

Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρείας. Η συμβολή όλων των εργαζομένων στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η επένδυση στην ευημερία, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τήρηση του νόμου

Η συμμόρφωση και η τήρηση της εκάστοτε νομοθεσίας αποτελεί βασική αρχή για όλους τους εργαζόμενους.

TOP