Πολιτική Αειφόρου Διαχείρισης Δασών - Fotolio - Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πολιτική Αειφόρου Διαχείρισης Δασών

Η εταιρεία ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ έχει εξασφαλίσει ότι οι Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες όλων των εμπλεκομένων στο Σύστημα Διαχείρισης FSC® Chain of Custody έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί. Οι Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες περιγράφονται αναλυτικά στις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης FSC® Chain of Custody. H Εταιρεία έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ενεργό ένα ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης FSC® Chain of Custody του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου FSC® Standard for Chain of Custody Certification (FSC–STD–40-004).

H εταιρεία έχει καθορίσει όλες τις διαδικασίες και το προσωπικό που απαιτούνται για την συμμόρφωση και εφαρμογή των απαιτήσεων του Συστήματος, καθώς και τα προσόντα και τις ανάγκες εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού σύμφωνα με τη διαδικασία Δ09 «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και τα σχετικά αρχεία.

Το FSC® αφορά στην εγκατάσταση της εταιρείας στην Λεωφόρο Κηφισού 157-159 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ καθορίζει στο αρχείο «Product Groups» όλα τα προς πιστοποίηση προϊόντα της που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης FSC® Chain of Custody.

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, για κάθε είδος προϊόντος και συγκεκριμένα:

  • Product type of output

  • Product type FSC® Claim

  • Control System

  • Conversion Factor

  • Input Material

  • Input Material FSC® Claim

  • Input Material Specie

Η πολιτική Αειφόρου Διαχείρισης Δασών της ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ πως αυτή διαμορφώνεται από τον ΥΑΔΔ, ανασκοπείται ετησίως ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της, κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρείας και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας στην εταιρεία.

TOP

Στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από τον COVID-19, ακολουθώντας τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, η ΦΩΤΟΛΙΟ ΑΕ, συμμεριζόμενη την ανησυχία όλων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες της, έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του ιού αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Σε ό,τι αφορά την παραλαβή προϊόντων από τον χώρο μας:

·         Συστήνεται η λήψη των απαραίτητων ατομικών μέτρων προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή με τους εργαζόμενους μας.

·         Εντός της εταιρείας μας παρακαλούνται οι πελάτες να περιμένουν σε σειρά, διατηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις (μεγαλύτερη του 1 μέτρου) μεταξύ τους.

·         Είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης ενός (1) τουλάχιστον μέτρου από τη reception της εταιρείας.

Σας ευχαριστούμε.